Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2018r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata E. P. - P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Wojewody z dnia [...] maja 2017r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności p o s t a n a w i a przyznać na rzecz adwokat E. P. - P. , wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej ul. [...] [...] , [...], od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę [...]zł ( słownie: [...] ) w tym [...] zł ( słownie: [...] ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2017r. przyznane zostało skarżącemu prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie jego skargi na decyzję Wojewody z dnia 23 maja 2017r. wydaną w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w K., zarządzeniem Dziekana ORA z dnia 31 sierpnia 2017r. na pełnomocnika J. P. został wyznaczony adwokat E. P. P. wykonująca zawód w Kancelarii Adwokackiej w K. ul. ..

W dniu 20 października 2017r. pełnomocnik skarżącego adwokat E. P. P. podczas rozprawy sądowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie złożył ustny wniosek do protokołu o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie skargi J. P. na decyzję Wojewody oświadczając równocześnie, że koszty te nie zostały uiszczone ani w całości ani w części. Podobny wniosek zamieściła w piśmie skierowanym do WSA w Krakowie z dnia 18 czerwca 2018r.

Zgodnie z art. 250 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Od dnia 2 listopada 2016 roku szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 1 c tegoż rozporządzenia - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w tzw.innej sprawie wynosi 240,00 zł. W myśl natomiast § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23 %.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 250, art. 258 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ), § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 2016r, poz. 1714 ) oraz § 4, 2 cytowanego Rozporządzenia należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda