Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Dnia 6 czerwca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a : - nakazać zwrot na rzecz skarżącej - A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwoty 100 (sto) złotych tytułem wpisu od skargi kasacyjnej zaksięgowanej w dniu 10 kwietnia 2013 roku pod pozycją [...]. a.bł.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Od dnia 12 kwietnia 2013 roku wyrok jest prawomocny.

Dnia 10 kwietnia 2013 roku strona skarżąca uiściła opłatę wskazując, iż jest to wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł. Skarga kasacyjna nie wpłynęła do sądu.

W tej sytuacji należy uznać, że skoro strona nie kwestionowała wyroku w drodze skargi kasacyjnej, nie miała także obowiązku uiścić wpisu od skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego wpłacona przez stronę opłata podlega zwrotowi na jej rzecz. Przepis art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 ze zm.) stanowi, iż różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. W tej sytuacji Sąd orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 225 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

a.bł.

Strona 1/1