Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Dnia 17 maja 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a : - nakazać zwrot na rzecz skarżącej - M. P. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwoty 100 (sto) złotych tytułem opłaty kancelaryjnej zaksięgowanej w dniu 5 kwietnia 2013 roku pod pozycją [...]. a.bł.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę M. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku skarżąca uiściła opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią art. 141 § 2 zd. I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 ze zm.), wniosek strony jest konieczny dla sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie, w której Sąd oddalił skargę. Dokonanie opłaty kancelaryjnej na poczet wydania wyroku z uzasadnieniem nie może być traktowane na równi z wniesieniem pisma procesowego, jakim jest wniosek o sporządzenie uzasadnienia i nie wywołuje analogicznych skutków procesowych. Pogląd powyższy potwierdza orzecznictwo (por. np. postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2010 roku, I SA/Sz 93/10; postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2005 roku, FZ 466/04, dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). W tej sytuacji należy uznać, że w sprawie nie doszło do skutecznego złożenia przez skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wobec powyższego wpłacona przez stronę opłata podlega zwrotowi na jej rzecz. Przepis art. 225 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. W tej sytuacji Sąd orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 225 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

a.bł.

Strona 1/1