Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2012r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Z. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych.

W dniu 23 marca 2012r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 30 marca 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. - Dz.U. z 2012r., poz. 270), powoływanej dalej jako p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Przy czym wyłącznie stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia (art. 140 § 2 p.p.s.a.). Wówczas od daty doręczenia wyroku biegnie termin do złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Ten szczególny przypadek jednak nie dotyczy skarżącego.

Zatem w niniejszej sprawie sporządzenie uzasadnienia wyroku jest więc uzależnione od złożenia przez stronę stosownego wniosku we wskazanym w art. 141 § 2 p.p.s.a. terminie. Późniejsze złożenie takiego wniosku oznacza, że strona dokonała tej czynności z naruszeniem ustawowego terminu i jest ono bezskuteczne.

Wobec ogłoszenia przez sąd wyroku oddalającego skargę w dniu 3 lutego 2012r., siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 10 lutego 2012r. (w piątek). Złożony przez skarżącego w dniu 23 marca 2012r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku był więc spóźniony, a sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 30 marca 2012r. odmówił przywrócenia terminu do jego złożenia.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Strona 1/1