Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Dnia 13 czerwca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. i M. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - skarżącym S. B. i M. K. solidarnie kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 6 marca 2013 roku, pod pozycją [...]. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Skargą z dnia 5 marca 2013r. pełnomocnik S. B. i M. K. zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję Wojewody [...] z dnia [...], nr [...], w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości. Wraz ze skargą została uiszczona kwota 200zł tytułem wpisu sądowego.

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił ww. skargę. Postanowienie jest prawomocne od dnia 1 czerwca 2013r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm., w skrócie P.p.s.a.) Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 232 § 2 P.p.s.a.).

Nie ulega wątpliwości, iż w niniejszej sprawie skarżącym z urzędu należy się zwrot uiszczonego wpisu od skargi, wobec jej odrzucenia.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 232 § 1 i 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

a.bł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda