Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Dnia 17 listopada 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 25 września 2015 roku w sprawie ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. a.bł.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 września 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W dniu 5 października 2015 roku strona skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wnioskując także o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 października 2015 roku odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu.

W sprawie wyrok oddalający skargę został ogłoszony dnia 25 września 2015 roku, zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ekspirował z dniem 2 października 2015 roku. W tej sytuacji tenże wniosek z dnia 5 października 2015 roku został złożony po terminie.

Strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, ale sąd postanowieniem z dnia 16 października 2015 roku odmówił przywrócenia terminu. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest prawomocne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a., sąd orzekł jak w postanowieniu.

a.bł.

Strona 1/1