Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Dnia 22 sierpnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. F. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. ko

Uzasadnienie

J. F. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Termin rozprawy w sprawie został wyznaczony na dzień 25 lipca 2012 roku, a ogłoszenie orzeczenia miało miejsce w dniu 7 sierpnia 2012 roku.

W dniu 1 sierpnia 2012 roku skarżący wniósł o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zauważyć, że w myśl przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przedwcześnie, nie może wywołać skutków prawnych. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. akt: II OZ 1204/07 (Lex Nr 325045).

W niniejszej sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez stronę skarżącą w dniu 1 sierpnia 2012 roku, a ogłoszenie wyroku miało miejsce dnia 7 sierpnia 2012 roku. Z zestawienia dat wynika zatem, że wniosek ten został złożony przedwcześnie i jako taki nie może wywołać skutków prawnych.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

ko

Strona 1/1