Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Dnia 26 października 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Stępień po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. B. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi E. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. ko

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

E. B. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pismem z dnia 11 października 2012 roku skarżący wniósł o przesłanie wyroku z rozprawy, która odbędzie się w dniu 26 października 2012 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zauważyć, że w myśl przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przedwcześnie, nie może wywołać skutków prawnych. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. akt: II OZ 1204/07 (Lex Nr 325045).

W niniejszej sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez stronę skarżącą w dniu 11 października 2012 roku, a wyrok w sprawie zapadnie dopiero w dniu 26 października 2012 roku. Z zestawienia dat wynika zatem, że wniosek ten został złożony przedwcześnie i jako taki nie może wywołać skutków prawnych.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

ko

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze