Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Dnia 14 grudnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 5 listopada 2012 r. skarżący wniósł o doręczenie mu wyroku z dnia 27 listopada 2012 r., a pismem z dnia 19 listopada 2012 r. zwrócił się do Sądu o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymał wyroku z uzasadnieniem.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II skarżący został poinformowany, że uzasadnienie w sprawie z jego skargi nie zostało sporządzone, bowiem skarżący nie wystąpił ze stosownym wnioskiem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, o czym był pouczony w doręczonym zawiadomieniu o rozprawie.

Pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. skarżący wystąpił o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lipca 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. - Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Przy czym wyłącznie stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia (art. 140 § 2 p.p.s.a.). Wówczas od daty doręczenia wyroku biegnie termin do złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Ten szczególny przypadek jednak nie dotyczy skarżącego.

Sporządzenie uzasadnienia wyroku jest więc uzależnione od złożenia przez stronę stosownego wniosku we wskazanym w art. 141 § 2 p.p.s.a. terminie, o czym zresztą skarżący został pouczony w pkt 3 Pouczenia zawartego w zawiadomieniu o terminie rozprawy. Późniejsze złożenie takiego wniosku oznacza, że strona dokonała tej czynności z naruszeniem ustawowego terminu i jest ono bezskuteczne.

Wobec ogłoszenia przez sąd wyroku oddalającego skargę w dniu 27 lipca 2012r., siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 3 sierpnia 2012r.. Złożony przez skarżącego w dniu 5 grudnia 2012r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku był więc spóźniony i z tego właśnie powodu wniosek nie mógł wywołać skutków procesowych.

Podkreślić także należy, że w niniejszej sprawie nie było podstaw do doręczenia skarżącemu odpisu sentencji wyroku z urzędu, natomiast doręczenie skarżącemu odpisu sentencji wyroku na jego wniosek w dniu 14 listopada 2012r. nie oznacza, iż dopiero od tej daty biegnie skarżącemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lipca 2012 r..

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., sąd orzekł jak w postanowieniu.

n.k-o.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze