Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Dnia 14 grudnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. ko

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

J. K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] roku w przedmiocie zasiłku celowego.

Termin rozprawy w tej sprawie został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2012 roku. W tym też dniu został wydany i ogłoszony wyrok w niniejszej sprawie.

Dnia 6 grudnia 2012 roku skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm.), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu (por. np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. akt: II OZ 1204/07, Lex Nr 325045).

W sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez stronę skarżącą w dniu 6 grudnia 2012 roku, a wyrok w tej sprawie został ogłoszony w dniu 22 sierpnia 2012 roku. Z zestawienia dat wynika zatem, że wniosek ten został złożony po terminie. Strona nie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W konkluzji należy wskazać, że strona skarżąca została powiadomiona o terminie rozprawy. W treści zawiadomienia zawarto m. in. pouczenie, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

ko

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze