Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda - Lenczewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. R. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn.akt II SA/Łd 722/14 w sprawie ze skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji p o s t a n a w i a: odmówić wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn.akt II SA/Łd 722/14. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę.

W dniu 4 lutego 2015 r. skarżący wystąpił na piśmie o wykładnię wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. poprzez wyjaśnienie czego dotyczy decyzja w sprawie stwierdzenia jej nieważności, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania, w odniesieniu do którego to postępowania oddalono skargę skarżącego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...]. W ocenie strony opisana wątpliwość zawarta w sentencji wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. wymaga wyjaśnienia dla potrzeb zastosowania treści wymogów wynikających z art. 171 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także dla zastosowania środków odwoławczych przewidzianych w dziale IV tej ustawy.

W kolejnym piśmie z dnia 10 lutego 2015 r. skarżący dodał, iż wnosi o wykładnię czego dotyczą: ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] i poprzedzają ją decyzja Wójta Gminy L. z dnia [...] wymienione w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. na stronie pierwszej oraz na stronie piątej po stwierdzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje. Nadto o wykładnię na czym polega zasadność odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności spornego aktu na podstawie art. 61a k.p.a. wyrażona na stronie siódmej uzasadnienia wyroku, przy jednoczesnym stwierdzeniu na stronie ósmej uzasadnienia, że regulacja art. 61a k.p.a. ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy podanie jednostki ma na celu zainicjowanie nowego postępowania w określonej sprawie administracyjnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a., które jednak nie może zostać skutecznie uruchomione ze względu na istniejące przeszkody o charakterze przedmiotowym, bądź podmiotowym.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił wykładni wyroku wydanego w dniu 9 stycznia 2015 r.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia skarżącego, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał wniosek skarżącego do ponownego rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 158 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.- dalej p.p.s.a.) sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści, a postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

W doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych, utrwalony jest pogląd, że w trybie wykładni nie rozstrzyga się o wszystkich wątpliwościach, jakie strona powzięła wobec treści wyroku, lecz muszą to być wątpliwości związane z niejasnym rozstrzygnięciem, zakresem powagi rzeczy osądzonej lub wykonalnością wyroku (postanowienie NSA z dnia 26 lipca 2001 r., sygn.akt II SAB 57/98).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze