Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 2/2

Dokonując w tym zakresie analizy przedstawionej przez skarżącego argumentacji zawartej w treści wniosku o wykładnię, w ocenie sądu skarżący w istocie zmierza do zakwestionowania trafności rozstrzygnięcia. Sentencja wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. jak i jego uzasadnienie nie nasuwają żadnych wątpliwości, rozstrzygnięcie jest bowiem jednoznaczne - oddala skargę, także treść uzasadnienia nie nasuwa żadnych wątpliwości. Podobnie, takich wątpliwości nie budzi opisany w sentencji przedmiot kontroli sądowoadministracyjnej, gdyż wskazany jest organ, który wydał zaskarżony akt administracji publicznej, podana jest data jego wydania i indywidualizujący ten akt numer nadany mu przez organ go wydający. Sformułowane we wniosku o wykładnię wyroku zastrzeżenia co do jego treści, w ocenie strony czyniące wniosek zasadnym, zmierzają do zmian merytorycznych, polegających na reinterpretacji uzasadnienia, czy jego poszerzenia o inne elementy istotne zdaniem wnioskodawcy, nadto do formułowania przez sąd dodatkowych motywów podjętego rozstrzygnięcia lub modyfikacji motywów poprzednio wskazanych. Bezsprzecznie, przedmiotem wykładni mogą być jedynie rzeczywiste wątpliwości co do istoty rozstrzygnięcia zawartego w sentencji orzeczenia, a nie udzielanie odpowiedzi na kreowane przez stronę pytania.

W ocenie sądu, okoliczności wskazane przez skarżącego mogą być podnoszone w drodze skargi kasacyjnej od wyroku, nie zaś we wniosku o jego wykładnię. Zauważyć trzeba, iż sam skarżący, uzasadniając wniosek o wykładnię, podniósł, iż wyjaśnienie opisanych wątpliwości jest wymagane dla zastosowania środków odwoławczych przewidzianych w Dziale IV ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych wszystkich względów, sąd stwierdza, że istota wniosku skarżącego nie jest związana z wątpliwościami co do treści rozstrzygnięcia, lecz krytyką i kontestowaniem motywów merytorycznego rozstrzygnięcia sądu I instancji, co jest sprzeczne z istotą instytucji procesowej - wniosku o wykładnię wyroku. Należy bowiem jeszcze raz podkreślić, że instytucja wykładni orzeczenia, przewidziana w art. 158 p.p.s.a., służy wyłącznie rozstrzyganiu wątpliwości co do treści orzeczeń sądów administracyjnych. Nie służy natomiast udzielaniu odpowiedzi na postawione przez stronę skarżącą pytania.

W tym stanie rzeczy sąd na podstawie art. 158 p.p.s.a. odmówił wykładni wyroku.

a.bł.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze