Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Sentencja

Dnia 29 lipca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda - Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ze skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. ko

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę W. R. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

W dniu 6 lutego 2015 roku skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wnioskując także o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 lipca 2015 roku, sygn. akt: I OZ 725/15 oddalił zażalenie W. R. na postanowienie z dnia 14 kwietnia 2015 roku o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu.

W sprawie wyrok oddalający skargę W. R. został ogłoszony dnia 9 stycznia 2015 roku, zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ekspirował z dniem 16 stycznia 2015 roku. W tej sytuacji wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 6 lutego 2015 roku został złożony po terminie.

Strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, ale sąd postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku odmówił przywrócenia terminu. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest prawomocne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a., sąd orzekł jak w postanowieniu.

ko

Strona 1/1