Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Dnia 14 stycznia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2014 r. wydanego w sprawie ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2014 r. LS

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko A. K. za okres 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w kwocie 400,00 zł miesięcznie.

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r. (złożonym osobiście) A. D. wniosła o sporządzenie uzasadnienia do wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Według § 3 tego przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W świetle przywołanej regulacji stwierdzić należy, iż wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest spóźniony. Niewątpliwie bowiem wyrok został ogłoszony w dniu 9 grudnia 2014 r., zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia ekspirował w dniu 16 grudnia 2014 r., tymczasem przedmiotowy wniosek został złożony w dniu 30 grudnia 2014 r. tj. z przekroczeniem ustawowego siedmiodniowego terminu.

Z tego powodu Sąd, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

LS

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze