Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Dnia 21 czerwca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Sekunda Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. L. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. j.m.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wyrok uprawomocnił się w dniu 20 marca 2012r.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2012r. skarżąca wniosła o doręczenie jej odpisu powyższego wyroku, a następnie pismem z dnia 11 czerwca 2011r. skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2012r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 139 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., nr 270, w skrócie p.p.s.a.) ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym, a nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym doręcza się stronom, jeżeli uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu (art. 139 § 4 p.p.s.a.).

W myśl art. 140 § 2 p.p.s.a stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

Stosownie natomiast do treści art. 141 § 2 zd. 1 p.p.s.a. w sprawach, w których oddalono skargę, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. art. 141 § 3 p.p.s.a.).

Z powyższego wynika, iż w przypadku oddalenia skargi wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku należy złożyć w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia, chyba że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym albo strona niereprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku na skutek pozbawienia wolności. Wówczas Sąd z urzędu doręcza odpis sentencji wyroku, a ustawowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia biegnie od daty doręczenia sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął bieg od daty jego ogłoszenia tj. od dnia 16 lutego 2012r., zatem dzień 23 lutego 2012r. był ostatnim dniem terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Nadto należy podkreślić, iż w niniejszej sprawie nie było podstaw do doręczenia skarżącej odpisu sentencji wyroku z urzędu, natomiast doręczenie skarżącej odpisu sentencji wyroku na jej wniosek w dniu 4 czerwca 2012r. nie oznacza, iż dopiero od tej daty biegnie skarżącej termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2012r.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić niewątpliwie, iż wniosek skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2012r. został złożony po upływie ustawowego terminu i z tego właśnie powodu ów wniosek nie mógł wywołać skutków procesowych.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji

j.m.

Strona 1/1