Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sentencja

Dnia 2 sierpnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M. M.-J. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawy ze skargi L. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2018 roku, sygn. akt II SA/Łd 842/17. A.B.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

L. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek skarżącego, w toku postępowania, postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 roku starszy referendarz sądowy tutejszego Sądu przyznał mu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 100 złotych oraz ustanowienie adwokata. Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 19 grudnia 2017 roku, Izba Adwokacka w Ł. poinformowała, że adwokatem z urzędu dla skarżącego została wyznaczona adwokat H. K.

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2018 roku Sąd oddalił skargę.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2018 roku [...] Izba Adwokacka poinformowała, że adwokatem z urzędu dla skarżącego w zamian za adwokat H. K. została wyznaczona adwokat M. M.-J.

Pismem z dnia 29 maja 2018 roku pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

We wniosku pełnomocnik wskazała, iż pismem z dnia 4 kwietnia 2018 roku Izby Adwokackiej w Ł. została wyznaczona do reprezentowania L. Z. w postępowaniu toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Jako że ww. pismo nie zawierało adnotacji dotyczącej etapu postępowania, ani też konieczności pilnego zapoznania się ze sprawą oraz informacji, że w niniejszej sprawie został wydany wyrok, z aktami postępowania pełnomocnik zaznajomiła się w dniu 25 maja 2018 roku.

Dalej pełnomocnik wyjaśniła, że prowadzi jednoosobową Kancelarię i ze względu na liczne wyjazdy służbowe na przełomie kwietnia i maja, z aktami postępowania zapoznała się, gdy było to możliwe. Podkreśliła, że gdyby w piśmie sprawę oznaczono jako "pilną" miałaby możliwość zapoznania się z nimi wcześniej - wymagałoby to zmian w ustalonym grafiku pracy Kancelarii.

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej "P.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 P.p.s.a.).

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 P.p.s.a skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie jego sporządzenia (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX 2013, Wydanie 5).

Z akt sądowych wynika, że L. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek skarżącego, w toku postępowania, postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 roku starszy referendarz sądowy tutejszego Sądu przyznał mu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 100 złotych oraz ustanowienie adwokata. Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 19 grudnia 2017 roku, Izba Adwokacka w Ł. poinformowała, że adwokatem z urzędu dla skarżącego została wyznaczona adwokat H. K.

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2018 roku Sąd oddalił skargę.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2018 roku [...] Izba Adwokacka poinformowała, że adwokatem z urzędu dla skarżącego w zamian za adwokat H. K. została wyznaczona adwokat M. M.-J..

Pismem z dnia 29 maja 2018 roku pełnomocnik skarżącego - adw. M. M.-J. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 lutego 2018 r.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 141 § 3 P.p.s.a., należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na wniosek adwokat M. M.-J.

A.B.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze