Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Dnia 17 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W dniu 20 lutego 2015 roku skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wnioskując także o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 roku odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony, ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu.

W sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez skarżącego w dniu 20 lutego 2015 roku, a wyrok w tej sprawie został ogłoszony dnia 21 października 2014 roku. Z zestawienia dat wynika zatem, że wniosek ten został złożony po terminie. Strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, ale sąd postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 roku odmówił przywrócenia terminu. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest prawomocne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a., sąd orzekł jak w postanowieniu.

a.bł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze