skarg S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
Sentencja

Dnia 20 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku Nr [...] (znak [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: odrzucić skargi. ar

Uzasadnienie

W dniu [...] roku S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. wnieśli skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku Nr [...] (znak [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 lutego 2008 roku skargi zostały rozdzielone i wpisane odpowiednio pod numery od 97 do 100 w rep. SA/Łd za 2008r.

W dniu 14 lutego 2008 roku doręczono S.K., działającej w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych skarżących, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skarg w kwotach po 200 złotych od każdej ze skarg (w łącznej kwocie 800 złotych), nadesłania pięciu egzemplarzy poświadczonych za zgodność z oryginałem odpisów skargi oraz złożenia pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu A.S., H.B., E.M. i I.K. .

W piśmie z dnia 15 lutego 2008 roku S.K. wniosła o przyznanie prawa pomocy. Skarżąca nie nadesłała pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych skarżących. W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 25 lutego 2008 roku wezwano A.S., H.B., E.M. i I.K. do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie po 200 złotych, podpisanie skargi oraz nadesłanie po jednym egzemplarzu poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu skargi. Wezwania doręczono skarżącym w dniu 28 lutego 2008 roku (zwrotne potwierdzenia odbiór - k. 29 - 32 akt sądowych). Jednocześnie pouczono skarżących, że nieuzupełnienie braków skargi w terminie 7 dni skutkować będzie jej odrzuceniem.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 kwietnia 2008 roku odmówiono skarżącej S.K. przyznania prawa pomocy. Mając powyższe na uwadze, wezwano S.K. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych. W treści wezwania pouczono stronę skarżącą, że nieuzupełnienie braków skargi w terminie 7 dni, skutkować będzie jej odrzuceniem. Wezwanie doręczono skarżącej w dniu 23 czerwca 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 62 akt sądowych).

Skarżący nie uzupełnili braków skarg.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy).

W myśl art. 57 § 1 tejże ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 47 § 1 do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zgodnie natomiast z treścią art. 46 § 1 pkt 4 ustawy, każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżących wezwano do uzupełnienia braków skarg - uiszczenia wpisów sądowych od skarg oraz nadesłania dodatkowych odpisów skargi, natomiast A. S., H.B., E.M. i I.K. dodatkowo wezwano do podpisania skargi. Pierwszy z tych braków ma charakter braku fiskalnego, o jakim mowa w art. 230 § 1 i 2 cytowanej ustawy. Natomiast pozostałe braki są brakami o charakterze formalnym.

Skarżący nie uzupełnili braków formalnych skarg i nie uiścili należnych odeń wpisów, pomimo doręczenia A.S., H.B., E.M. i I.K. w dniu 28 lutego 2008 roku, natomiast S.K. w dniu 23 czerwca 2008 roku, wezwań do usunięcia braków skarg i upływu przepisanego terminu. Termin do uzupełnienia braków skarg upłynął odpowiednio w dniach w dniu 6 marca 2008 roku i 30 czerwca 2008 roku. Termin ten jest terminem ustawowym i nie może być skracany ani przedłużany. Wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącym, stwierdzić zatem należy, że zostali oni skutecznie pouczeni o skutkach prawnych jakie wiążą się z ich niewykonaniem w terminie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w postanowieniu.

ar

Strona 1/1