Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] 2015 r. nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - w zakresie wniosku skarżącej M. W i uczestnika postępowania G. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

M. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję ostateczną Wojewody [...] z dnia [...] 2015 r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] 2014 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości stanowiącej własność G. W. i M. W., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr [...] (KW nr [...]) oraz nr [...] (KW [...]), położonej przy ul. [...]w [...], gmina [...], poprzez zezwolenie [...] S.A. [...] na wymianę słupów SN 15 kV, budowę linii kablowej SN 15 kV oraz wymianę istniejącego złącza energetycznego na ww. działkach.

W dniu 10 listopada 2015 r. skarżąca wraz z uczestnikiem postępowania G. W. złożyli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na zasadzie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z uwagi - jak wskazali wnioskodawcy - na niebezpieczeństwo spowodowania przez tę decyzję trudnych do odwrócenia skutków.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku jego autorzy wyjaśnili, że bezpośrednią przyczyną jego złożenia było otrzymanie pisma z dnia 26 października 2015 r., zawierającego informację, iż Przedsiębiorstwo Prywatne [...] w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r. planuje przeprowadzenie w obrębie działek nr [...] i [...] prac ziemnych objętych ww. decyzją Starosty [...]z dnia [...] 2014 r., co w istocie stanowić będzie wykonanie zaskarżonej decyzji. Prace te mają zostać przeprowadzone pomimo trwania niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

W ocenie wnioskodawców, po wykonaniu spornych prac wywiedziona skarga przestanie mieć znaczenie, albowiem dojdzie do bezprawnej i trwałej ingerencji w ich własność. W przypadku uwzględnienia skargi trudno będzie odwrócić skutki wykonanych prac, polegających m.in. na ułożeniu zaprojektowanej sieci energetycznej. Ewentualna zmiana przebiegu tej sieci może być bowiem bardzo kosztowna i pociągać ze sobą konieczność przeprowadzenia prac ziemnych o dużym zakresie. Przywrócenie stanu pierwotnego działek wnioskodawców byłoby zaś wówczas niewykonalne, gdyż planowane prace mają obejmować wycięcie szeregu wieloletnich nasadzeń roślinnych. Przeprowadzenie planowanych robót spowoduje więc również powstanie znacznych szkód w obrębie wskazanych nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm., dalej jako "p.p.s.a."), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 cytowanego przepisu sąd, na wniosek skarżącego, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem przesłankę wyrządzenia znacznej szkody należy interpretować jako szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (por. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda