Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę z a r z ą d z a zwrócić z urzędu stronie skarżącej kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa
Sentencja

Sędzia WSA Jacek Czaja po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. sprawy ze skargi Spółki M. w W. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę z a r z ą d z a zwrócić z urzędu stronie skarżącej kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie

Spółka M. w W.- reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 148/13, oddalającego jej skargę decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę.

Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury, wynosi 500 zł. Z kolei § 3 ww. rozporządzenia stanowi, że wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W związku z powyższym wpis od skargi kasacyjnej wynosi w niniejszej sprawie 250 zł. Tymczasem pełnomocnik strony skarżącej tytułem ww. wpisu wpłacił kwotę 500 zł, a więc dokonał nadpłaty w wysokości 250 zł. W tej sytuacji nadpłacona kwota 250 zł podlega zwrotowi na podstawie art. 225 p.p.s.a., w myśl którego opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z tych względów zarządzono, jak na wstępie.

Strona 1/1