Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec po rozpoznaniu w dniu 6 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] numer [...] w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym p o s t a n a w i a skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt organu drugiej instancji - decyzja będąca przedmiotem skargi doręczona została skarżącemu w dniu 24 lipca 2004 r.

Termin do wniesienia skargi upłynął więc w dniu 23 sierpnia 2004 r., natomiast skarga wniesiona została w dniu 24 sierpnia 2004 r., a więc po upływie terminu ustawowego.

Mając zatem na względzie powyższe okoliczności i na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy należało skargę odrzucić.

jp

Strona 1/1