Sprawa ze skargi A. C. z udziałem SKO
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. z udziałem Samorządowego Kolegium Odwoławczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Wymagania, jakim powinna czynić zadość skarga, określone zostały w art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej ppsa, a wśród nich skarga powinna zawierać wskazanie zaskarżonego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Z uwagi na to, że skarga wniesiona przez A. C. nie spełniała powyższych wymogów, co uniemożliwiało nadanie skardze prawidłowego biegu, skarżący został wezwany w trybie art. 49 § 1 ppsa do uzupełnienia w terminie 7 dni ww. braków skargi pod rygorem jej odrzucenia.

Zakreślony termin upłynął bezskutecznie, gdyż mimo doręczenia skarżącemu powyższego wezwania w dniu 10 października 2008 r., braki skargi dotychczas nie zostały uzupełnione.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ppsa Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne