Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SAB/Lu 19/07 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego D. S. - N. o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SAB/Lu 19/07 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rzecz radcy prawnego D. S. - N. prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w L. przy ul. [...] tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 (dwieście dziewiętnaście 60/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 39,60 (trzydzieści dziewięć 60/100).

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. radca prawny D. S. - N., ustanowiona w ramach przyznanego skarżącemu M. W. prawa pomocy i wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w L. pełnomocnikiem z urzędu tegoż skarżącego, wniosła o przyznanie tytułem kosztów zastępstwa prawnego kwoty 292,80 złotych. Pismo wnioskodawczyni zawiera oświadczenie z treści, którego wynika, że koszty udzielonej pomocy nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Akta sprawy niniejszej zawierają pełnomocnictwo udzielone wnioskodawczyni przez skarżącego oraz opinię prawną.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do unormowania art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Aktem normatywnym określającym zasady przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez radcę prawnego jest rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) zwane dalej "rozporządzeniem".

Jak wynika z akt sądowoadministracyjnych niniejszej sprawy wnioskodawczyni umocowana została do działania w imieniu i na rzecz skarżącego w toku postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji. Podejmując zaś czynności w przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni złożyła opinię prawną z treści, której wynika, że brak jest podstaw do wniesienia w rozpoznawanej sprawie skargi kasacyjnej od odrzucającego skargę o wznowienie postępowania sądowego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 listopada 2007 r.

Pełnomocnik ustanowiony w ramach przyznanego stronie prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 250 p.p.s.a., w związku z faktycznym udzieleniem pomocy prawnej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 720/04, ONSAiWSA 2005, nr 5, poz. 93). Tym samym uwzględniając jednocześnie, że wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie sporządziła opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej tytułem kosztów zastępstwa prawnego świadczonego z urzędu przysługiwać jej będzie wynagrodzenie za sporządzenie tej opinii prawnej.

Zgodnie z unormowaniem §14 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1 ustępu drugiego tego paragrafu, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej