Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. C. - S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. C. - S. na decyzję Wojewody z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności p o s t a n a w i a przyznać M. C. - S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od każdej opłaty sądowej ponad kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Strona skarżąca, w zakreślonym w wezwaniu terminie (data stempla pocztowego), na urzędowym formularzu symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Strona skarżąca wniosek uzasadniła tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z rodzicami, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni [...] m2 i pozostaje na ich utrzymaniu. Matka strony skarżącej osiąga miesięczny dochód z umowy o pracę w kwocie [...] złotych brutto zaś ojciec z renty w kwocie [...] złotych brutto. Strona skarżąca prowadzi działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodu. Wykonując wezwanie do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń storna skarżąca nadesłała oświadczenie z dnia 1 grudnia 2013 r., z którego wynika, że straty w prowadzonej działalności gospodarczej pokrywa ona ze środków finansowych uzyskiwanych z bieżącej działalności gospodarczej, kredytów zaciągniętych i spłacanych przez rodziców oraz pomocy rodziny i znajomych. Stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej za okres od sierpnia do października 2013 r. wyniosły [...] złotych. Do oświadczenia storna skarżąca dołączyła wyciągi z rachunków bankowych, faktury VAT, potwierdzenia dokonania przelewu oraz rozliczenie obrotów działalności gospodarczej za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona skarżąca w okresie od stycznia do października 2013 r. osiągała stały przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, który za okres ten wyniósł łącznie [...] złotych. Strona skarżąca uzyskuje zatem środki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto jak oświadczyła może liczyć na pomoc finansową rodziny i znajomych. Mając na uwadze wysokość przychodów uzyskiwanych przez stronę skarżącą z prowadzonej działalności gospodarczej nie można przyjąć aby pozyskanie kwoty nie wyższej od 50 złotych przekraczało jej możliwości finansowe bądź aby poniesienie opłat sądowych w takiej wysokości powodowało uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego.

Mając to na uwadze referendarz sądowy, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie jej od każdej opłaty sądowej ponad kwotę 50 złotych.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda