Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. J. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 1395/12 w sprawie ze skargi E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 1395/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", Nr "[...]", w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dniu 1 marca 2013 r. E. J. zwrócił się do Sądu o doręczenie odpisu powyższego wyroku wraz uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

O powyższym skarżący został pouczony przez Sąd w zawiadomieniu o terminie rozprawy (k. 25 akt sądowych).

Skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. Jak wynika bowiem z akt sprawy, wyrok oddalający skargę został ogłoszony w dniu 5 lutego 2013 r., zaś wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku został złożony przez skarżącego w dniu 1 marca 2013 r., a więc po przekroczeniu ustawowego terminu do jego złożenia.

Czynność prawna dokonana z przekroczeniem terminu ustawowego jest bezskuteczna - art. 85 p.p.s.a., nie ma przy tym znaczenia czas przekroczenia, choć w przypadku skarżącego należy uznać, że był on znaczny, bowiem wniosek złożono z około dwutygodniowym opóźnieniem.

Bez wpływu na treść zapadłego rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność, iż skarżący nie był obecny przy ogłaszaniu wyroku, bowiem udział skarżącego na rozprawie jest jego prawem, a nie obowiązkiem. Nieobowiązkowe stawiennictwo na rozprawie nie oznacza zaś, że strony nie mogą uzyskać informacji co do stanu sprawy.

Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być ani przedłużane, ani skracane. Dlatego też, złożenie po terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, a w konsekwencji doręczenia.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wniosek skarżącego, jako spóźniony nie może wywołać skutków prawnych, co mając na uwadze Sąd, z braku zaistnienia przesłanek określonych w art. 141 § 2 p.p.s.a., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Strona 1/1