Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia 1. odrzucić skargę. 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w wysokości 500 (pięćset) złotych. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie strona 1/2

A.J. wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku rekreacji indywidualnej wraz z przyłączami na działce nr [...] obr. D., gm. P., zarzucając naruszenie art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 2, 7, 31 i 64 Konstytucji, art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, art. 4 ust. 2 , art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 55 w związku z art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 3 ust. 1 pkt 7 i § 5 rozporządzenia Nr 26 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Rzeka Babant i Jezioro Białe" oraz art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 kpa. Wskazując na powyższe podstawy wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody i poprzedzającej ją decyzji Starosty z dnia [...] oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wyjaśniła, że w sprawie organy nie uwzględniły związania decyzją ustalającą warunki zabudowy z uwagi na zmianę stanu prawnego wynikającą z powołanego rozporządzenia Nr 26 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.

Skarga powyższa została złożona za pośrednictwem organu odwoławczego w dniu 19 lutego 2013 r. - data nadania przesyłki w UP [...] (karta 9 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w skarżonej decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 22 marca 2013 r. A.J. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wezwania do uiszczenia wpisu wraz z pouczeniem, iż w przypadku nieuiszczenia wpisu skarga zostanie odrzucona. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wskazanego zarządzenia wynika, że zostało ono doręczone skarżącej w dniu 28 marca 2013 r. (karta 12 akt sadowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu uiszczenia wpisu z uchybieniem terminu.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania wniesionej skargi Sąd w pierwszej kolejności zobowiązany jest do sprawdzenia czy zostały zachowane wymogi formalne do jej wniesienia, m.in. czy zachowany został termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej: ustawą ppsa. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Z kolei zgodnie z art. 220 § 3 tej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Strona 1/2