Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Tezy

Złożenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, be załączenia uchwały Rady Gminy o jej wniesieniu, należy uznać za brak formalny tej skargi, który w świetle art. 49 par. 1 w zw. z art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a., nakłada na przewodniczącego obowiązek wezwania strony skarżacej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janina Kosowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2008r. sprawy ze skargi Gminy- Rady Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie strona 1/2

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia "[...]", nr "[...]", Wojewoda stwierdził nieważność § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 załącznika do uchwały Nr "[...]" z dnia "[...]" Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.

W ustawowym terminie, pełnomocnik Gminy (Rady Gminy) wniósł skargę do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze, nie załączając jednak stosownej uchwały Rady Gminy o wniesieniu skargi. Ponieważ, z przedłożonego wraz ze skargą pełnomocnictwą nie wynikało także umocowanie do reprezentowania Gminy (Rady Gminy) w tej sprawie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w Olsztynie lub sądami administracyjnymi, na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2008r. pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez złożenie prawidłowego pełnomocnictwa procesowego.

W zakreślonym terminie, pełnomocnik ponownie przedłożył dokumenty, z których nie wynikało umocowanie do reprezentowania Gminy (Rady Gminy) w tej sprawie w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA z dnia 17 lipca 2008r., pełnomocnik ponownie został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez przedłożenie właściwego pełnomocnictwa oraz uchwały Rady Gminy o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "[...]", nr "[...]". W wezwaniu tym, pełnomocnik został także poinformowany, że przedłożone dotychczas do Sądu pełnomocnictwa dotyczą reprezentowania Gminy (Rady Gminy) w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę nr "[...]" z dnia "[...]" w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli, która dotychczas nie wpłynęła do Sądu. Powyższe wezwanie zostało doręczone skutecznie osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w dniu 22 lipca 2008r. Pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach prawnych nieuzupełnienia braków formalnych skargi, żądane dokumenty nie zostały przesłane do Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądami administracyjnymi badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze uprawniona jest gmina, której interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu (w niniejszej sprawie Rady Gminy), który podjął uchwałę będącą przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego.

W świetle powołanej regulacji prawnej przyjąć należy, że wskazana uchwała jest przesłanką do wniesienia skargi o charakterze materialnym, stanowiącą upoważnienie do podejmowania czynności prawnych zmierzających do uchylenia lub pozbawienia znaczenia prawnego rozstrzygnięcia organu nadzoru. Celem tego przepisu jest bowiem zapewnienie takiego stanu rzeczy, że przed wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, organ gminy, którego akt został unieważniony, podejmie wewnętrzne rozstrzygnięcie, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i żąda rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny. Regulacja ta nie wyklucza jednak podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego (zob. postanowienie NSA z 30 listopada 2005r., II OSK 290/05, OSP 2007, Nr 1, poz. 6).

Strona 1/2