Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Uzasadnienie strona 2/2

Stąd też, złożenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze bez załączenia uchwały Rady Gminy o jej wniesieniu uznać należy za brak formalny tej skargi, który w świetle art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), na wezwanie Sądu może być uzupełniony. Zatem Sąd wzywa stronę skarżącą do uzupełnienia wskazanych braków w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy skargę wnosi pełnomocnik strony, który nie przedłożył, mimo obowiązku - określonego w art. 46 § 3 powołanej ustawy - właściwego dokumentu (pełnomocnictwa), potwierdzającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne, na mocy zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II WSA, pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uzupełnienia dostrzeżonych braków formalnych skargi (uchwały Rady Gminy o wniesieniu skargi oraz pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej w tej sprawie w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi) z prawidłowym pouczeniem o skutkach prawnych zaniechania obowiązku przedłożenia do Sądu żądanych dokumentów. Skoro w zakreślonym terminie, który ostatecznie upłynął w dniu 29 lipca 2008r. strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić.

Strona 2/2