Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 sierpnia 2007r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęła skarga Wojewody rskiego na uchwałę Rady Miejskiej

Nr "[...]" z dnia "[...]" w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia - stanowiącego załącznik nr 1 do wymienionej uchwały. Pełnomocnik Wojewody wniósł o stwierdzenie nieważności § 15 ust. 5 regulaminu, wymieniającego przypadki, w których nie przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz wyjątki od nich - ze względu na jego niezgodność z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy wniósł o odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zasądzenie od skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Podniósł, iż przed wniesieniem przedmiotowej skargi prawomocnym rozstrzygnięciem nadzorczym nr "[...]" z dnia"[...]" Wojewoda stwierdził już nieważność § 15 ust. 5 regulaminu ze względu na jego niezgodność z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Z uwagi na powyższą okoliczność, zarządzeniem z dnia 14 lipca 2008r.

tut. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do wyjaśnienia co jest przedmiotem skargi.

W odpowiedzi radca prawny, w związku z ustaleniem stwierdzenia nieważności § 15 ust. 5 zaskarżonego regulaminu wymienionym rozstrzygnięciem nadzorczym, cofnęła przedmiotową skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi i umorzenie postępowania sądowego może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga została skutecznie wniesiona, a więc wszczęła postępowanie sądowoadministracyjne.

Z przedłożonych Sądowi akt administracyjnych sprawy wynika, iż w ustawowym terminie Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr "[...]" z dnia "[...]", którym stwierdził nieważność § 15 ust. 5 zaskarżonego regulaminu, ze względu na jego niezgodność z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. Rozstrzygnięcie to doręczone zostało Radzie Miejskiej w dniu 7 maja 2008r. i stało się prawomocne z dniem 7 czerwca 2008r. Oznacza to, że jeszcze przed wniesieniem przedmiotowej skargi, którą pełnomocnik organu nadzoru wywiódł 10 czerwca 2008r., kwestionowany skargą przepis regulaminu już nie obowiązywał. W takiej sytuacji bezprzedmiotowe było żądanie stwierdzenia jego nieważności przez sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Strona 1/1