Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Matuszak po rozpoznaniu w dniu 2 października 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. F. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Pismem, które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w dniu 8 września 2008r., D. F. wyraziła swoje niezadowolenie z decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia "[...]", nr "[...]", w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku na dzieci K. F., K. F., K. A. F. i K. J. F.

Pismem z dnia 11 września 2008r. D. F. sprecyzowała, iż jej poprzednie pismo jest skargą na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia "[...]", nr "[...]".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne badanie przez sąd administracyjny legalności zaskarżonego aktu lub czynności administracyjnej jest możliwe jedynie wówczas, gdy skarga na nie jest dopuszczalna, tzn. gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Wniesiona skarga jest niedopuszczalna.

Podstawową przesłanką dopuszczalności skargi, czyli warunkiem prawidłowego zaskarżenia określonego aktu lub czynności, jest wyczerpanie środków zaskarżenia lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego - art. 52 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) Postępowanie sądowoadministracyjne nie zastępuje bowiem postępowania administracyjnego i nie może być uruchomione, jeżeli nie zostały uruchomione środki weryfikacji kwestionowanego aktu dostępne stronie skarżącej w postępowaniu administracyjnym. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). Wyczerpanie toku instancji oznacza więc wydanie przez organ drugiej instancji rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, które wszczęto wniesionym środkiem zaskarżenia. Każde takie rozstrzygnięcie może być przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego. Wykluczone jest natomiast skuteczne wniesienie skargi na akt wydany przez organ pierwszej instancji z pominięciem trybu instancyjnego.

D. F. wniosła do sądu skargę na orzeczenie organu pierwszej instancji - pomimo pouczenia zawartego w uzasadnieniu kwestionowanej decyzji, że służy od dniej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W tej sytuacji nie można uznać, że skarżąca spełniła warunek wyczerpania środków zaskarżenia w ramach administracyjnego toku instancji, gdyż orzeczenie, którego legalność została zakwestionowana przez skarżącą nie zostało wydane przez organ odwoławczy.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy niedopuszczalność skargi, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej