Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński - spr. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XII/114/2019 w przedmiocie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/2

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) - zwanej dalej "ustawą o samorządzie okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W skardze, podnosząc zarzut istotnego naruszenia prawa, organ nadzoru domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części, tj. w § 1 ust. 3,5, w § 2 ust. 5,6 uchwały, jak również załącznika do niej. Domagał się również zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. gminnym", Wojewoda Opolski - jako organ nadzoru, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XII/114/2019, w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

W odpowiedzi na skargę z dnia 7 stycznia 2020 r. Burmistrz Wołczyna wniósł o umorzenie postępowania w sprawie. Podniósł, że w drugiej połowie stycznia 2020 r. Rada Miejska w Wołczynie, podejmie uchwałę zmieniającą zaskarżoną uchwałę.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek o umorzenie postępowania sadowego, pełnomocnik Wojewody Opolskiego w piśmie z dnia 15 stycznia 2020 r. oświadczył, że przychyla się do wniosku - jeżeli w zadeklarowanym terminie zaskarżona uchwała zostanie zmieniona, zbadana przez organ nadzoru i uznana za zgodną z prawem. Ponadto, zaskarżona uchwała nie może wywołać żadnych skutków prawnych.

Następnie, kolejnym pismem z dnia 22 stycznia 2020 r. Burmistrz Wołczyna wskazał, że na sesji w dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Wołczynie podjęła uchwałę Nr XVII/170/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Burmistrz oświadczył jednocześnie, że zaskarżona uchwała nie wywołała skutków prawnych.

Pismem procesowym z dnia 12 lutego 2020 r. pełnomocnik Wojewody Opolskiego oświadczył, że uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr XVII/170/2020 została zbadana przez organ nadzoru i uznana została za zgodną z prawem.

Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr XVII/170/2020, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. poz. 328.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn, niż cofnięcie skargi lub śmierć strony, stało się bezprzedmiotowe.

Strona 1/2