Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle. w przedmiocie jednostki pomocnicze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle. z dnia 29 grudnia 2003 r., Nr XVII/192/2003 w przedmiocie jednostki pomocnicze postanawia: o d r z u c i ć s k a r g ę.

Uzasadnienie

Skarżąca G. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 29 grudnia 2003 r., Nr XVII/192/2003, w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Kędzierzyn - Koźle.

Wezwana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do uiszczenia wpisu sądowego stałego od skargi w kwocie 300 (trzysta) złotych, skarżąca w piśmie z dnia 1 czerwca 2004r. wniosła o zwolnienie od wpisu sądowego, w wyniku czego Sąd przesłał formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, który skarżąca złożyła do Sądu w dniu 26 lipca 2004 r., wnosząc w nim o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia części wpisu sądowego w kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych i oddalił wniosek skarżącej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w pozostałym zakresie. Postanowienie to zostało przesłane na adres wskazywany przez skarżącą jako adres do doręczeń, jednak pomimo dwukrotnego awizowania przez Pocztę w dniach 9 sierpnia 2004 r. i 17 sierpnia 2004 r. nie zostało odebrane i w dniu 27 sierpnia 2004 r. zostało zwrócone nadawcy.

Pismem z dnia 7 września 2004 r., odebranym w dniu 4 października 2004 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, w kwocie wynikającej z zastosowanego prawa pomocy, wynoszącej 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Pomimo wezwania skarżąca nie uiściła wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej ustawą, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, jakimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Na podstawie art. 231 ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, a do takich aktów należy uchwała Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu wynosi 300 zł.

Na zasadzie art. 220 § 3 ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca, w wyniku złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy, została zwolniona od połowy wpisu postanowieniem Sądu z dnia 4 sierpnia 2004 r. Postanowienie to w trybie art. 73 w zw. z art. 65 § 2 ustawy oraz § 9 ust. 1,7 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.) należało uznać za doręczone w dniu 24 sierpnia 2004r., tj. w ostatnim dniu okresu na jaki pismo pozostawiono w placówce pocztowej. Na zasadzie art. 168 § 1 w zw. z art. 259 § 1 ustawy uprawomocniło się po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia, tj. w dniu 1 września 2004 r.

W związku z powyższym skarżąca pismem z dnia 7 września 2004 r. została wezwana do uiszczenia wpisu w kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to, zawierające ponadto wyjaśnienie w przedmiocie prawomocności postanowienia z dnia 4 sierpnia 2004 r., zostało przesłane na adres podany w skardze i pod tym adresem zostało odebrane przez skarżącą w dniu 4 października 2004 r. za pisemnym pokwitowaniem. Zakreślony siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął zatem w dniu 11 października 2004 r. Pomimo upływu terminu wpis nie został uiszczony.

Skoro wymagany wpis nie został uiszczony, to wniesioną lecz nieopłaconą skargę należało odrzucić stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stąd orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1