Sprawa ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant St. sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 18 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy postanawia umorzyć postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

I M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 18 stycznia 2017 r., którym poinformowano ją, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia uprawnień do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony wniosek strony został rozpatrzony negatywnie.

Organ wyjaśnił, że wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy skarżąca złożyła 28 października 2016 r. Po przeprowadzeniu postępowania, mającego na celu ustalenie, czy wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki, od których zależy uprawnienie do wynajęcie lokalu, wskazane w uchwale Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr XXXIII/281/2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1894), aktem - pismem z dnia 2 stycznia 2017 r., Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla rozstrzygnął o braku takiego uprawnienia. W uzasadnieniu ww. rozstrzygnięcia organ podał w szczególności, że wobec braku możliwości ustalenia, w jakim lokalu strona zamieszkuje, nie ma podstaw do dokonania weryfikacji spełnienia przez nią kryterium zamieszkiwania w warunkach kwalifikujących do ich poprawy. Stanowisko swoje organ podtrzymał w zaskarżonym piśmie z dnia 18 stycznia 2017 r.

Po wpłynięciu do organu w dniu 13 lutego 2017 r., skargi I. M., organ przeanalizował ponownie ustalenia dokonane w toku postępowania, wywołanego wnioskiem strony z dnia 28 października 2016 r., po czym stwierdził, że rozstrzygnięcie w przedmiocie braku uprawnienia skarżącej do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy nie miało dostatecznych podstaw prawnych. W tych okolicznościach skarżąca została poinformowana, pismem z dnia 7 marca 2017 r., o uchyleniu zaskarżonego aktu (pisma z dnia 18 stycznia 2017 r.) oraz o wpisaniu jej na listę osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony.

Wobec powyższego, powołując się na treść przepisu art. 54 ust. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Na rozprawie przed Sądem w dniu 27 czerwca 2017 r. I. M. oświadczyła, że mimo stanowiska organu uwzględniającego skargę, nie widzi podstaw do jej cofnięcia i w dalszym ciągu podtrzymuje wnioski i wywody zawarte w skardze. Przyznała, że umieszczenie jej na liście osób uprawnionych do wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyna-Koźla, sformułowane w piśmie organu z dnia 7 marca 2017 r. jest dla niej zadowalające i oznacza uwzględnienie wniesionej do Sądu skargi. Jednakże obawia się zmiany stanowiska przez Prezydenta Kędzierzyna-Koźla przed otrzymaniem kluczy do lokalu, który według twierdzeń organu, jest obecnie remontowany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Oceniając w pierwszej kolejności dopuszczalność wniesionej skargi pod względem przedmiotowym, zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, przyjąć należy, że pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 18 stycznia 2017 r., zawierające stanowisko tego organu o negatywnym rozpatrzeniu wniosku skarżącej w kwestii ujęcia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkaniowego z zasobu gminy, jest aktem, o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako P.p.s.a.), na który służy skarga do Sądu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta