Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 3 lutego 2009 r. M. M., działając na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, złożył do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zażalenie na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. W uzasadnieniu skarżący wskazał, że pismem z dnia 25 grudnia 2008r. wniósł o naliczenie i wypłacenie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, który mu przysługiwał, bowiem jest funkcjonariuszem zwolnionym ze służby i uprawnionym do emerytury. Komendant Powiatowy Policji w K. nie wydał jednak w tej sprawie rozstrzygnięcia, lecz poinformował pisemnie wnioskodawcę, że wypłata równoważnika nie jest możliwa, wobec zmiany przepisów. Pomimo ponownego wezwania organu do załatwienia sprawy i upływu określonych prawem terminów, Komendant Powiatowy nie wydał decyzji.

Postanowieniem z dnia [...] Opolski Komendant Wojewódzki Policji nie uwzględnił zażalenia M. M. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśnił, że brak jest podstaw prawnych do wypłaty równoważnika za remont emerytowanemu policjantowi, ponieważ przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 1990 r. o Policji oraz przepisy wykonawcze regulują tę kwestię tylko odnośnie funkcjonariuszy w czynnej służbie. Organ zaznaczył także, iż sama wypłata równoważnika jest czynnością materialno - techniczną i nie wymaga wydania decyzji. Rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji jest konieczne tylko w przypadku przyznania prawa do wypłaty wskazanego równoważnika.

M. M. złożył w dniu 8 kwietnia 2009 r. skargę do tutejszego Sądu, domagając się uchylenia postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia [...] Ponadto zażądał zobowiązania Komendanta Powiatowego Policji w K. do dokonania naliczenia i wypłaty zaległego równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, a skarga w tej sprawie została wydzielona do odrębnego postępowania sądowego. W uzasadnieniu skargi M. M. wskazał, że organ odwoławczy błędnie zinterpretował przepisy prawa, a przy tym nie odniósł się do wcześniej wydanej decyzji o przyznaniu skarżącemu równoważnika, która pomimo zmiany przepisów, nadal pozostaje w obrocie prawnym.

W odpowiedzi na skargę Opolski Komendant Wojewódzki Policji wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie. Organ, podtrzymując argumentację wyrażoną w zaskarżonym postanowieniu, zwrócił uwagę, że postanowienie organu wyższego stopnia wydane na podstawie przepisu art. 37 § 2 K.p.a. nie rozstrzyga o istocie sprawy, ani też nie kończy postępowania, i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sądy administracyjne zostały powołane do sprawowania kontroli nad działalnością administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

Strona 1/2