Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

R. B. wniósł pismem z dnia 19 stycznia 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na Prokuratora Rejonowego w Brzegu, zgłaszając wiele nieprawidłowości jakich dopuszczono się w licznych postępowaniach karnych dotyczących jego osoby, jak i nieprawidłowości w zakresie warunków odbywania orzeczonej kary izolacyjnej. Uzupełniając skargę, R. B. zażądał także przyznania odszkodowania. Ponadto skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez oznaczenie skarżonego organu, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub czynności oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego.

W nadesłanym do Sądu piśmie z Prokuratury Okręgowej w Opolu wyjaśniono, że podnoszone w skardze do Sądu Administracyjnego okoliczności mogą być wyrazem niezadowolenia z decyzji jakie zapadły w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu na gruncie różnych postępowań karnych, oraz innych postępowań wszczętych w wyniku licznych skarg i pism autorstwa R. B. Na koniec stwierdzono, że zarzuty i zastrzeżenia podnoszone przez skarżącego nie znalazły potwierdzenia.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nadesłał wypełniony wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym określił, że skarży "Prokuraturę Rejonową w Brzegu", a w dołączonym do wniosku piśmie wskazał, które konkretnie akty Prokuratury kwestionuje. Jednocześnie wyjaśnił, że Prokurator zaniechał podjęcia "istotnych czynności", czym naruszył jego prawnie chronione interesy.

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Op 158/10, skarżącemu ustanowiono adwokata i zwolniono go z obowiązku poniesienia kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sąd orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje środki określone w tych przepisach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne