Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędziowie { Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz - spr. Protokolant st. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2009r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2009r., Nr XXXI/175/2009 w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno - przedszkolnego postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy Kietrz na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiotem skargi, wniesionej przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Gminy Kietrz, jest uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXI/175/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ściborzycach Wielkich. Skarżący organ wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, wskazując na brak przeprowadzenia w stosunku do niej procedury opiniowania przez związki zawodowe, co stanowi naruszenie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego stosownie do obowiązujących przepisów.

W odpowiedzi na skargę z dnia 21 maja 2009 r. Gmina Kietrz wniosła o wstrzymanie rozpoznania skargi do czasu podjęcia przez Radę Miejską uchwały uchylającej zaskarżoną uchwałę oraz o umorzenie postępowania po uchyleniu uchwały. W uzasadnieniu wskazano, że Rada Miejska odstępuje od zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ściborzycach Wielkich z końcem bieżącego roku szkolnego i przez Burmistrza Kietrza został przedłożony projekt uchwały uchylającej uchwałę "intencyjną", będącą przedmiotem zaskarżenia.

W piśmie procesowym z dnia 25 czerwca 2009 r. Gmina Kietrz wniosła o umorzenie postępowania, podając, że zaskarżona uchwała została uchylona, stąd postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia jej nieważności stało się bezprzedmiotowe. Do pisma dołączono uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXVII/199/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/175/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., wydaną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W § 1 powyższej uchwały postanowiono, że uchyla się uchwałę Nr XXXI/175/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., natomiast w § 4 zawarto zapis, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W piśmie procesowym z dnia 1 lipca 2009 r. Wojewoda Opolski, reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego K. N., powołując się na przepisy art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 oraz art. 201 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu sądami administracyjnymi, wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, oraz o obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie należało umorzyć.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 (cofnięcie skargi; śmierć strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania). Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn", w rozumieniu powołanego przepisu, mamy do czynienia wówczas, gdy w toku postępowania - a przed wydaniem wyroku - przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wówczas, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego m.in. w rezultacie skorzystania przez organ, który wydał zaskarżony akt, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 P.p.s.a. i uchylenia tego aktu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2005 r., sygn. akt II OSK 85/05, System Informacji Prawnej LEX nr 188791; Tadeusz Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., s. 495).

Strona 1/2