Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r., Nr XXXVIII/342/09, w przedmiocie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Wojewoda Opolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXXVIII/342/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce, domagając się stwierdzenia nieważności w części zaskarżonej uchwały , w zakresie następujących paragrafów: §1 ust. 4, ust 5 pkt 4 i 5, § 2 ust. 3 i 4, § 14 ust. 8, § 22 ust. 1 pkt 4, § 22 ust. 2 pkt 4, z powodu istotnego naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę Gmina Głubczyce uznała skargę za całkowicie uzasadnioną i w związku z tym wniosła o umorzenie postępowania sądowego, albowiem zaskarżona uchwała nie wywołała do dnia uchylenia zaskarżonych zmian skutków prawnych.

Do pisma dołączono kopię uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr XL/376/10 w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach, postanawiając w § 1 przedłożonego aktu o uchyleniu zakwestionowanych przez Wojewodę regulacji zawartych w uchwale z dnia 26 listopada 2009 r. Nr XXXVIII/342/09. Natomiast w § 4 zawarto zapis, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Pismem procesowym z dnia 11 lutego 2010 r. Wojewoda Opolski podał, że przychyla się do wniosku strony przeciwnej o umorzenie postępowania, wskazując, że w związku z podjęciem uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. doszło do uchylenia zaskarżonej uchwały, co powoduje, że zaskarżona uchwała została wycofana z obiegu prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie należało umorzyć.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 (cofnięcie skargi; śmierć strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania). Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego

"z innych przyczyn", w rozumieniu powołanego przepisu, mamy do czynienia wówczas, gdy w toku postępowania - a przed wydaniem wyroku - przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że po wniesieniu skargi, a do dnia rozpoczęcia rozprawy, doszło do podjęcia przez Radę Miejską w Głubczycach w dniu 28 stycznia 2010 r. uchwały NR XL/376/10, którą - jak wynika z zapisu zawartego w jej § 2 - uchylono w całości zaskarżone do tut. Sądu zapisy uchwały własnej Nr XXXVIII/342/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce. Powyższa uchwała uchylająca, zgodnie z zapisem jej § 4, weszła w życie z dniem ogłoszenia, co nastąpiło 23 lutego 2010 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 21, pod pozycją 324., stąd uchwała będąca przedmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego została z tym dniem wyeliminowana z porządku prawnego. Okoliczność tę należało uznać za zdarzenie zaszłe w toku postępowania sądowoadministracyjnego, stanowiące przesłankę umorzenia postępowania, o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., gdyż w sytuacji braku przedmiotu zaskarżenia postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W tym miejscu podnieść jeszcze należy, że uchylenie uchwały inną uchwałą ma charakter konstytutywny, a zatem wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc).

Tym samym przerywa wywoływanie przez tę uchwałę skutków prawnych jedynie od daty wejścia w życie uchwały uchylającej, natomiast stwierdzenie nieważności uchwały znosi jej skutki od samego początku (ex tunc). Odnośnie skutków prawnych zaskarżonej uchwały należy to podnieść, że zaskarżona uchwała w okresie jej obowiązywania nie wywołała skutków prawnych, zatem w ocenie Sądu, nie zachodzi konieczność stwierdzania nieważności zaskarżonej uchwały w zakresie wskazanym skargą.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji

Strona 1/1