Sprawa ze skargi M. A. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/5

M. A. (zwany dalej skarżącym) wniósł w piśmie z dnia 18 maja 2022 r. skargę, w której wskazał, iż składa pozew przeciwko Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku w związku z nierozpatrzeniem pozytywnie jego podania o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym od 5 lat zamieszkuje i poniósł na jego remont i utrzymanie znaczne nakłady finansowe.

Z dołączonych do skargi dokumentów wynika, że wnioskiem z dnia 11 maja 2022 r., złożonym do Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w tym samym dniu, M. A. wystąpił o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. [...] w K. Pismem z dnia 6 czerwca 2022 r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku odpowiedział skarżącemu, że ww. lokal mieszkalny jest w posiadaniu rodziców skarżącego na podstawie zawartej pomiędzy nimi a Gminą Kluczbork umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 29 sierpnia 2014 r., w związku z tym jego żądanie zawarcia z nim umowy najmu tego lokalu mieszkalnego jest bezpodstawne. Ponadto skarżący został poinformowany w ww. piśmie, że nie jest uprawniony do zawarcia umowy najmu gminnego lokalu mieszkalnego, albowiem nie spełnia warunków do przydziału takiego lokalu określonych w uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XL/600/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork.

Skarżący został na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 czerwca 2022 r., wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru PESEL oraz jednoznacznego oznaczenia przedmiotu zaskarżenia i w tym zakresie wskazania, czy wnosi skargę na decyzje, postanowienie, czy też inny akt albo inną czynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, czy też wnosi skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ. Skarżącego pouczono także, że odpowiednio do wskazanego przedmiotu skargi należy również wskazać datę oraz numer zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu), czy też skarżonej czynności Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, bądź tez należy określić, na czym polega skarżona bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w tej sprawie.

Wezwanie zawierało pouczenie, że brak odpowiedzi na nie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to zostało przesłane na adres skarżącego, gdzie było dwukrotnie awizowane, pierwszy raz w dniu 27 czerwca 2022 r., drugi raz w dniu 5 lipca 2022 r.

Z akt sądowych wynika, że w sprawie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, oświadczając, że odpowiedź na skargę stanowi, wyżej już opisane, pismo oznaczone datą 6 czerwca 2022 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada jej dopuszczalność ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.) - zwanej dalej jako: "P.p.s.a." Przesłankami tymi są: niewłaściwość sądu (pkt 1), niezachowanie terminu (pkt 2), nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3), zawisłość sprawy (pkt 4), brak zdolności sądowej lub procesowej (pkt 5), brak interesu prawnego wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa art. 3 § 2 pkt 5 i 6 P.p.s.a. (pkt 5a) oraz niedopuszczalność skargi z innych przyczyn (pkt 6).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy