Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego na skutek skargi kasacyjnej S. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 189/14 o odrzuceniu skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego na skutek skargi kasacyjnej S. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Op 189/14 o odrzuceniu skargi postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Op 189/14, odrzucił skargę S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 listopada 2013 r., nr [...], w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.

Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem przesłany został na adres skarżącego i pod tym adresem w dniu 26 czerwca 2015 r. doręczone A. W., będącej dorosłym domownikiem skarżącego, co wynika z adnotacji na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k. 236 akt sąd.).

Wraz z postanowieniem przesłane zostało ponadto pouczenie o przysługującym środku zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o terminie jego wniesienia wynoszącym 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Ponadto, w pkt 2 pouczenia wskazano, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo doradcą podatkowym - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych lub rzecznikiem patentowym - w sprawach własności przemysłowej. Wyjaśniono również, że skarga kasacyjna sporządzona przez podmiot nieuprawniony będzie odrzucona bez merytorycznego rozpoznania.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., skarżący wniósł skargę kasacyjną od powyższego postanowienia. Skarga kasacyjna została podpisana osobiście przez skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Na zasadzie art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.); zwanej dalej P.p.s.a., skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i 3. Według § 2 powyższego wymogu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Stosownie do § 3 komentowanego przepisu skarga kasacyjna w sprawach podatkowych i celnych może być również sporządzona przez doradcę podatkowego, natomiast w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego. Zgodnie z treścią art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Pomimo że stosowne pouczenie odnośnie powyższego ograniczenia możliwości samodzielnego wnoszenia skargi kasacyjnej, jak również o skutkach niezastosowania się do tego wymogu, zostało skarżącemu przesłane przez Sąd wraz z postanowieniem o odrzuceniu skargi, to skarga kasacyjna z dnia 30 czerwca 2015 r. została sporządzona osobiście przez skarżącego, przy czym w treści tej skargi skarżący nie wskazał, aby należał do kręgu podmiotów wymienionych enumeratywnie w art. 175 § 1 - 3 P.p.s.a., co uprawniałoby skarżącego do sporządzenia skargi kasacyjnej osobiście. Nie wynika to również z akt administracyjnych i sądowych sprawy.

W tym miejscu odnotować należy trafne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wedle którego skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna z powodu wniesienia jej z naruszeniem art. 175 P.p.s.a., bez wzywania do usunięcia braków (por. postanowienie NSA z 28 stycznia 2004 r., FSK 3/04, System Informacji Prawnej LEX nr 83280).

W świetle powyższego, skargę kasacyjną, która nie została sporządzona przez jedną z osób wymienionych w art. 175 § 1 - 3 P.p.s.a., należało uznać za niedopuszczalną, obarczoną brakiem nieusuwalnym, który stanowi podstawę do odrzucenia skargi kasacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze