Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu S. W. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Op 189/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

S. W., skarżący decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego, zwrócił się o zwolnienie z partycypowania w kosztach postępowania sadowego w całości z uwagi na dramatyczną sytuację materialną w rodzinie, znaczne wydatki "eksploatacyjno-medialne oraz konsumenckie", w tym "wielość obligatoryjnych tytułów płatniczych".

Postanowieniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu z dnia 9 września 2014 r. wniosek o przyznanie prawa pomocy został oddalony z uwagi na nieprzedłożenie dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny sytuacji materialnej skarżącego. Postanowieniem z dnia 27 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił sprzeciw od tego postanowienia, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt I OZ 1133/14 odrzucił zażalenie na postanowienie Sądu.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2014 r. skarżący zawarł ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy "w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości", wnosząc o wyznaczenie terminu na zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Wskazał na trudności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, będące skutkiem agresywnej polityki marketingowej konkurencyjnych piekarni, a także na konieczność ponoszenia wysokich kosztów utrzymania 5-osobowej bezrobotnej rodziny.

W związku z wydaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ 116/15, oddalającego zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, skarżący w piśmie z dnia 2 marca 2015 r. zawarł kolejny wniosek w sprawie "wyrażenia zgody na zwolnienie z kosztów sądowych" oraz skorzystanie z prawa pomocy, w tym wpisu od skargi w kwocie 200 zł. Powtórzył wcześniejszą argumentację, dotyczącą problemów finansowych w wyniku zmniejszenia sprzedaży pieczywa produkowanego metodą tradycyjną na skutek rozwoju sieci hipermarketów. W następnym piśmie, z dnia 9 marca 2015 r., skarżący wskazał, że nie był w stanie zaoszczędzić kwoty 200 zł żądanej tytułem wpisu i wniósł o uznanie jego wyjątkowej sytuacji oraz wyrażenie zgody na zastosowanie instytucji zwolnienia od kosztów sądowych.

Na wezwanie referendarza sądowego skarżący na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazał, że wraz z żoną oraz trojgiem dorosłych dzieci (w wieku [...], [...] i [...] lat) utrzymuje się z prowadzonej działalności gospodarczej - piekarnictwa, z której osiąga dochód wynoszący 9.000 zł miesięcznie. Jest właścicielem budynku mieszkalnego o pow. 82 m2, jak też obiektów wymagających kapitalnego remontu, tj. magazynu o pow. 51 m2 i budynku gospodarczego dla celów rolniczych o pow. 117 m2. Ponadto jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. 4,41 ha fiz., która stanowi nieużytek. Natomiast comiesięczne wydatki wskazywane przez skarżącego wynoszą: spłata kredytu - 2300 zł, energia elektryczna - 150 zł, woda - 140 zł, paliwo gazowe - 120 zł, leki - 200 zł, 3.000 zł - wyżywienie dla 5 dorosłych osób z uwzględnieniem diety, telefon stacjonarny i Internet - 150 zł, wizyty lekarskie - 200 zł, środki czystości - 80 zł, paliwo do samochodu [...], w tym wyjazdy do lekarzy - 400 zł, inne wydatki medyczne - 200 zł. Skarżący wskazał też wydatki na opał w kwocie 4.200 - węgiel i 1.400 zł - drewno, składkę melioracyjną - 118 zł rocznie, a nadto jednorazowy wydatek 2.000 zł na remont i modernizację budynków gospodarczych, malowanie mieszkania, wymianę kanalizacji i posadzki w łazience.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze