Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 marca 2001 r. K. Z., za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu z dnia [...], nr [...], wydaną w przedmiocie zasiłku celowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o odrzucenie skargi podnosząc, iż wniesiona za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu skarga na powyższą decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu jest niedopuszczalna, albowiem strona nie wyczerpała przysługujących jej środków zaskarżenia. Jednocześnie organ wskazał, iż w przedmiotowej decyzji zawarte było prawidłowe pouczenie o prawie odwołania się strony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego można wnieść dopiero po uprzednim wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W świetle art. 52 § 2 P.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., sąd odrzuci skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Brak wyczerpania środków zaskarżenia stanowi inną przyczynę, o której mowa w art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. i skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 25 września 2005 r., sygn. akt II GSK 136/07 - Lex nr 374841).

W przedmiotowej sprawie K. Z. wniosła skargę na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu z dnia [...] , nr [...], bez uprzedniego skorzystania z przysługującego jej prawa wniesienia odwołania od tej decyzji.

Niewniesienie odwołania, w świetle przytoczonych na wstępie przepisów, przesądza o konieczności odrzucenia skargi.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne