Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty Namysłowskiego w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy postanawia: przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. Starosta Namysłowski, działając w trybie art. 22 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu zaistniałego między organami samorządu terytorialnego, tj. Starostą Namysłowskim a Starostą Oleśnickim.

Przebieg sprawy, co do której powstał spór miał następujący przebieg:

Starosta Oleśnicki decyzją z dnia 28 marca 2000 r. wydał W. J. prawo jazdy kategorii "C", a następnie Starosta Namysłowski w dniu 24 października 2007 r., w związku ze zmianą miejsca zamieszkania ww. wymienił prawo jazdy, wydając decyzję w sprawie.

Prokuratura Rejonowa Katowice - Wschód w dniu 26 marca 2013 r. wystąpiła do Starosty Oleśnickiego z sprzeciwem, domagając się wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, wnosząc jednocześnie o uchylenie decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 28 marca 2000 r. dotyczącej wydania prawa jazdy. Następnie, na podstawie art. 65 K.p.a., Starosta Oleśnicki przesłał do Starosty Namysłowskiego przedmiotowy sprzeciw Prokuratury, w celu załatwienia sprawy według kompetencji miejscowej.

W tych okolicznościach sprawy, Starosta Namysłowski zwrócił się do tut. Sądu o rozstrzygnięcie kwestii, który organ jednostki samorządu terytorialnego jest właściwy do uchylenia decyzji Starosty Oleśnickiego z dnia 28 marca 2000 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a.", wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwestię właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 P.p.s.a. Stosownie do § 1 pkt 4 przywołanego przepisu, Sąd ten rozstrzyga spory kompetencyjne, o których mowa w art. 4 P.p.s.a., to jest spory o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej.

W przedmiotowej sprawie wystąpił negatywny spór kompetencyjny między dwoma organami jednostek samorządu terytorialnego. Żaden ze wskazanych wyżej organów nie uznaje się właściwym do rozpoznania sprawy.

Mając na uwadze powyżej przytoczone regulacje prawne, rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego należy do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta