Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu podania o odszkodowanie
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - Anna Misiak po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. G. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu podania o odszkodowanie postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący J. G. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie o odszkodowanie za utratę zdrowia spowodowaną skażeniem środowiska.

Skarżący został wezwany na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 marca 2010 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący złożył w odpowiedzi w przepisanym terminie wniosek o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że źródłem jego dochodu jest emerytura w kwocie 1224,98 zł netto miesięcznie, a brutto jest to kwota 1459,32 zł, nie posiada żadnego majątku, nie jest wstanie ponieść kosztów sądowych, sprawa jest skomplikowana od strony prawnej i wymaga koniecznie pomocy prawnej. Dotyczy ona dużej grupy mieszkańców K. w większości rencistów o niskich dochodach oraz ludzi schorowanych w młodym wieku, ponoszących duże koszty leczenia z winy ogromnego skażenia powietrza i gleby w rejonie miejsca swego zamieszkania. J. G. podał też, że jego jedyny majątek stanowi mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 35 m2.

Referendarz sądowy wezwał J. G. działając na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez złożenie:

- aktualnego odcinka emerytury lub innego zaświadczenia o jej wysokości,

- sprecyzowanie i udokumentowanie danych dotyczących wysokości miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, gaz itp.)

- wyciągu z posiadanych kont, lokat, rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku,

- przesłania rachunków za lekarstwa lub zaświadczenia lekarskiego, że wymaga leczenia i przyjmowania lekarstw.

Wezwanie to również zawierało pouczenie, iż nie zastosowanie się do niego terminie 7 dni od jego otrzymania, spowoduje oddalenie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zostało ono skierowane z uwagi na fakt, iż referendarz uznał za niewystarczające dla oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych dane wskazane przez J. G. w urzędowym formularzu wniosku.

Skarżący w dniu 10 maja 2010 r. złożył, odpowiedź na wezwania referendarza sądowego o uzupełnienie braków wniosku o przyznanie prawa pomocy, przedkładając kopię zaświadczenia z dnia 7 maja 2010 r. z ZUS o wysokości emerytury, zestawienie opłat za energię elektryczną i gaz za dłuższe okresy, wykazujące należności z ostatniego miesiąca, wyciągi z konta bankowego za ostanie 3 miesiące, zawiadomienie o wysokości czynszu, kopię zaświadczenia lekarskiego z dnia 6 maja 2010 r., że jest przewlekle chory i wymaga stałego przyjmowania leków, oraz oświadczenie własne, że koszt leczenia to 200 zł miesięcznie.

Strona 1/2