Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r., Nr [...] w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum postanawia zwrócić skarżącej A. O. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem uiszczonego w sprawie wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę A. O. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r., nr [...]. Jako podstawę odrzucenia skargi Sąd wskazał art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), nakazujący odrzucić skargę w przypadku, gdy sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. dokonano uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 300 zł, a fakt ten potwierdza wyciąg bankowy znajdujący się w aktach (por. k-33).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), dalej P.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, a postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Skarga A. O. została odrzucona w dniu 13 czerwca 2014 r., prawomocnym już postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Wobec powyższego zachodzą warunki do zwrotu skarżącej opłaty od skargi i z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, działając na zasadzie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1