Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 24 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. i J. P. na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r., Nr XI/163/15 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy postanawia 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącym J. P. i J. P. solidarnie kwotę 300 (trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem procesowym z dnia 9 lipca 2020 r., J. P. i J. P., reprezentowani przez radcę prawnego J. S. ( dalej też "strona") wnieśli skargę na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r., Nr XI/163/15, w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Opola ( dalej też "organ") wniósł o odrzucenie skargi, względnie jej oddalenie. Wniosek o odrzucenie skargi uzasadnił tym ,iż strona nie wykazała w jaki sposób zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny, stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 7 sierpnia 2020 r. wezwano stronę skarżącą do:

- wykazania, że przed wniesieniem skargi wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa wywołanego zaskarżoną uchwałą i w tym celu nadesłanie wystosowanego do organu wezwania wraz z potwierdzeniem daty jego wniesienia.

Wezwanie zawierało pouczenie, że nieusunięcie braku w terminie 7 dni, spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 12 sierpnia 2020 r. - do rąk osoby upoważnionej do odbioru przesyłek, N. W., co potwierdza pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki (k-67 akt sąd.).

Z akt sprawy wynika, że do dnia wydania niniejszego postanowienia, strona skarżąca nie wykonała zobowiązania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny zasadności skargi sąd zobowiązany jest do ustalenia jej dopuszczalności. W myśl art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), dalej zwanej "P.p.s.a.", skarga podlega odrzuceniu, jeśli jej wniesienie jest niedopuszczalne. Kontrola sądowa w tym zakresie wykazała, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna. Wnosząc skargę na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wydaną przed dniem 1 czerwca 2017 r., strona skarżąca zobowiązana jest do wyczerpania szczególnego trybu jej zaskarżenia.

Zgodnie bowiem z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o samorządzie gminnym", w jej brzmieniu sprzed 1 czerwca 2017 r. ( por. Dz.U. 2016 poz. 446 ), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Z przytoczonego przepisu wynika, że wezwanie do usunięcia naruszenia jest obligatoryjnym elementem skuteczności wniesienia skargi na uchwałę organu gminy. Z regulacją tą koresponduje art. 52 § 4 P.p.s.a. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2017 r.), wedle którego w przypadku aktów innych niż określone w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a P.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Strona 1/2