Skarga D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

D. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na pismo Zastępcy Burmistrza Nysy z dnia 29 czerwca 2017 r. nr [...]. Z przedmiotowego pisma, wydanego z upoważnienia Burmistrza Nysy przez jego Zastępcę - wynika, że dotyczy ono odmowy przyznania tytułu prawnego do lokalu usytuowanego w [...] przy ul. [...]. Jednocześnie pismo to informuje o podtrzymaniu negatywnego stanowiska w tej kwestii, zawartego w piśmie z dnia 10 lutego 2017 r.

Z akt sprawy wynika, że zakwestionowane pismo związane jest z ubieganiem się przez D. D. o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...], który to lokal zajmowany był na podstawie umowy najmu przez H. K. Po śmierci tego najemcy, skarżący ubiegał się o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy podnosząc, że takie prawo przysługuje mu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego z tego względu, iż najemca był ojczymem skarżącego. Kwestia ta była rozpatrywana w postępowaniu sądowym, a Sąd Rejonowy w [...] wyrokiem z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt [...] powództwo D. D. oddalił, a wszelkie odwołania w tej sprawie skarżącego zostały oddalone (por. postanowienie Sądu Okręgowego w [...][...] Wydział Odwoławczy, sygn. akt [...] z dnia 24 listopada 2016 r.).

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie wskazując, że kwestie związane z zajmowaniem lokalu przez skarżącego po zgonie dotychczasowego najemcy nie tylko nie należą do kognicji sądów administracyjnych, ale dodatkowo w sprawie D. D. toczyło się postępowanie przed sądem powszechnym, które zakończyło się oddaleniem roszczeń skarżącego w tym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1-4a i pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) - dalej "P.p.s.a." kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy