Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant: - Po rozpoznaniu w dniu 26 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Rodziców przy oddziale żłobkowym Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 18 kwietnia 2005 r. nr XXVI/193/05 w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Radę Rodziców przy oddziale żłobkowym Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku jest uchwała Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 18 kwietnia 2005 r., nr XXVI/193/05 w sprawie likwidacji wspomnianego oddziału żłobkowego.

Skarżący pomimo upływu terminu do usunięcia braków formalnych, nie wykazali, iż przed wniesieniem skargi wyczerpali tryb wezwania do usunięcia prawa.

Organ wnosił o odrzucenie skargi z tej przyczyny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga winna ulec odrzuceniu.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Przesłanką wniesienia skargi było zatem uprzednie, skierowane do Rady Miejskiej w Głogówku wezwanie organu przez skarżących o usunięcie naruszenia prawa.

Występujący w sprawie brak wezwania, co wynika z braku reakcji na pismo wzywające do przedłożenia takiego wezwania, doręczone skarżącym do rąk ustanowionego przez nich pełnomocnika do doręczeń, w dniu 13 lipca 2005 r., a co wprost potwierdził w odpowiedzi na skargę organ, stanowi przeszkodę uniemożliwiającą rozpoznanie skargi przez sąd administracyjny i obligującą ten sąd do odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej (art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 58 § 3 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.).

Strona 1/1