Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r., Nr [...] w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca A w [...], zwana dalej A złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 6 kwietnia 2016 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r., Nr [...], w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jak wynika z akt sprawy, A - pismem z dnia 23 grudnia 2015 r., nadanym listem poleconym w dniu 29 grudnia 2015 r. - wezwała Radę Miejską w Ozimku do usunięcia naruszenia prawa, wywołanego zaskarżoną uchwałą, poprzez jej uchylenie. Wezwanie to wpłynęło do biura Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 4 stycznia 2016 r. Pismem z dnia 3 lutego 2016 r., doręczonym w dniu 5 lutego 2016 r. (według załączonego wydruku z śledzenia przesyłek), Rada Miejska w Ozimku zawiadomiła skarżącą, że sprawa związana z wezwaniem do uchylenia zaskarżonej uchwały nie może być załatwiona w terminie ustawowym 30 dni. Na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Rada odpowiedziała pismem z dnia 2 marca 2016 r., w którym odmówiła uwzględnienia wezwania skarżącej. Pismo datowane na 2 marca 2016 r. Rada wysłała do skarżącej listem poleconym w dniu 4 marca 2016 r., a zostało ono doręczone w dniu 7 marca 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i 2 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 P.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Przepis art. 52 § 3 i 4 P.p.s.a. stanowi, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a P.p.s.a., można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.

W związku z powyższym rozważenia wymagała kwestia dochowania przez skarżącą terminu do wniesienia skargi. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zwanej dalej w skrócie "u.s.g.", warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, jest wniesienie wezwania do usunięcia naruszenia do właściwego organu, który zaskarżoną uchwałę lub zarządzenie wydał.

Strona 1/2