Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 października 2013 r., nr [...], w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. z dnia 23 grudnia 2014 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 241/14 postanawia 1) odrzucić skargę kasacyjną, 2) zwrócić skarżącej wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych. .

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę W. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 października 2013 r., nr [...], w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 16 grudnia 2014 r., co potwierdza pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki znajdujące się w aktach sprawy.

W dniu 23 grudnia 2014 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej), wpłynęło do tut. Sądu pismo skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzone osobiście przez skarżącą, które zostało zatytułowane - "Wniosek". W piśmie tym skarżąca podniosła, że dotyczy ono wyroku z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 241/14, który - jak wskazała - odebrała wraz z uzasadnieniem z opóźnieniem "z uwagi na sprawy losowe i niemożność terminowego doręczenia". Dalej, skarżąca opisała swoje starania o uzyskanie rekompensaty za mienie przejęte po II wojnie światowej przez Skarb Państwa.

Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków pisma z dnia 23 grudnia 2014 r., w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, poprzez oznaczenie rodzaju pisma, w szczególności wskazanie, czy jest to skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Op 241/14.

Skarżąca odebrała wezwanie w dniu 8 stycznia 2015 r. i odpowiedziała na nie pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej). W piśmie tym wskazała, że w dniu 23 grudnia 2014 r. wystosowała wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, który ostatnio orzekał w sprawie po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i decyzji Starosty Oleskiego. Poinformowała, że jej pismo z dnia 23 grudnia 2014 r. jest "wnioskiem skierowanym w sposób urzędowy przez Sąd niższej instancji do Sądu wyższej instancji, co wyraźnie w nim zaznaczyła". Zawiera on żądanie zmiany "prawnej" po wydaniu wyroku z dnia 22 lipca 2014 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Skarżąca stwierdziła, że o tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Końcowo, wyraziła nadzieję, że wniosek skierowany przez nią do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostanie w instancji nadrzędnej rozpatrzony pozytywnie.

Skarżącą uiściła wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., pismo strony powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

Strona 1/2