Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Anna Misiak po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca M. Z. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na akt Burmistrza Grodkowa z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. W związku z tym skarżąca została wezwana w dniu 22 czerwca 2015 r., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z póżn. zm.) i w następnym dniu złożyła wniosek o zwolnienie jej przez Sąd z kosztów sądowych. Do pisma z dnia 23 czerwca 2015 r. dołączyła decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Inspektorat w Prudniku, z dnia 12 marca 2015 r. o wysokości jej świadczenia rentowego, wypłacanego jej w kwocie 458,13 zł, gdyż kwota 739,58 zł renty socjalnej jest zmniejszona o kwotę 184,89 zł z tytułu egzekucji komorniczej.

Wobec tego w dniu 3 lipca 2015 r. skarżąca została wezwana do przesłania wniosku o przyznanie prawa pomocy na wymaganym urzędowym formularzu. Skarżąca przesłała wniosek na urzędowym formularzu w dniu 7 lipca 2015 r., (data stempla pocztowego), wskazała w nim, że choruje od kilku lat, wymaga spokojnego trybu życia, co wynika także z zaleceń lekarskich. Utrzymuje się z renty socjalnej w kwocie 739,58 zł. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką i bratem, oboje oni są bezrobotni. Załączyła kopie zaświadczenia lekarskiego z dnia 10 marca 2015 r. o tym, że leczy się od 2007 r., a z uwagi na stan psychiczny wskazane jest zamieszkanie w osobnym lokalu.

Działając w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., referendarz sądowy zważył, co następuje:

W przywołanej wyżej ustawie P.p.s.a., przewidziana została instytucja procesowa prawa pomocy, której istota przejawia się w tym, że obejmuje ona zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 P.p.s.a.).

Skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy polegające na zwolnieniu jej od kosztów sądowych, czyli stosownie do art. 245 § 3 P.p.s.a., o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Przesłanki jakie powinna spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o prawo pomocy w tym zakresie, zostały określone w art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a., stanowiącym, że przyznanie prawa pomocy następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, należy przy tym rozumieć, jako zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych (patrz. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt FZ 424/04, niepublikowane ).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy